คณะพยาบาลศาสตร์
ภาษาไทย

ลำดับ

ISSN

ชื่อวารสาร

หน่วยงาน / ผู้แต่ง

1

1906-7925

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

2

0125-5118

พยาบาลสาร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

0857-8052

รามาธิบดีพยาบาลสาร

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

4

0125-3611

รามาธิบดีเวชสาร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

5

0857-4553

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

6

0858-9437

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข กระทรวงสาธารณสุข

7

2286-6175

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

8

0125-8958

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9

1905-3193

Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

10

0125-7021

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11

0125-8885

วารสารพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

12

0125-7560

พุทธชินราชเวชสาร

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

13

0125-1643

วารสารกรมการแพทย์

กรมการแพทย์

14

0125-7242

วารสารกองการพยาบาล

สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์

15

0125-4634

วารสารกายภาพบำบัด

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

16

2351-0358

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

17

1906-1773

วารสารการพยาบาลและการศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

18

1906-0025

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

19

1685-991X

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

20

0859-3299

วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

21

0857-5371

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ

22

0858-3080

วารสารเกื้อการุณย์

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

23

0858-4338

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

24

2408-1051

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้

เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้

25

0125-0078

วารสารพยาบาล

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

26

0857-3743

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

27

1906-652X

วารสารพยาบาลตำรวจ

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ

28

1513-5217

วารสารพยาบาลทหารบก

สมาคมพยาบาลทหารบก

29

0857-605X

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก

สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย

30

0858-1231

วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

31

1513-5454

วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

32

2730-2008

จดหมายเหตุของวิทยาศาสตร์สุขภาพพันธมิตร

คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

33

2673-0863

วารสารเวชศาสตร์ฟื้นฟูอาเซียน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

34

0857-4421

วารสารวิจัยสุขภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ

ชื่อวารสาร

ลำดับ

ชื่อวารสาร

1

Aging Research review

24

Journal of Health Economic

2

American Journal of Infectious Control

25

Journal of Infection and Public Health

3

American Journal of Obstetrics and Gynecology

26

Journal of Neonatal Nursing

4

Annals of Epidemiology

27

Journal of Obstetrics Gynecologic and Neonatal Nursing

5

Annuals of Global Health

28

Journal of Pediatric Health Care

6

Applied Nursing Research

29

Journal of Pediatric Nursing

7

Archives of Psychiatric Nursing

30

Journal of Pediatric Surgery Cases Report

8

Asian Journal of Psychiatry

31

Journal Psychiatric Research

9

Asian Nursing Research

32

Mental Health and Physical Activity

10

Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynecology

33

Mental Health and Prevention

11

Clinical Simulation in Nursing

34

Obstetrics Gynecology Clinics of North America

12

Critical Care Nursing Clinic of North America

35

Obstetrics, Gynecology & Reproductive Medicine

13

Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care

36

Safty and Health at work

14

Early Childhood Research

37

The American Journal of Medicine

15

General Hospital Psychiatry

38

The American Journal of Surgery

16

Geriatric Nursing

39

The Journal of Pediatrics

17

HealthCare

40

The Lancet Psychiatry

18

Intensive and Critical Care Nursing

41

The Lancet Public Health

19

International Journal of Hygiene and Environment Health

42

Women and Birth

20

International Journal of Nursing Science

43

Women's Health Issue

21

Journal of Aging Studies

44

American Journal of Infectious Control

22

Journal of Critical Care

45

Pacific Rim International Journal of Nursing Research

23

Journal of Emergency Nursing