คณะเภสัชศาสตร์

ภาษาไทย

ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร หน่วยงาน
1
2672-9687 ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
2019-03-22 ไทยไภษัชยนิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
0857-507x ยาน่ารู้ เภสัชกรสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
4
1513-590x วงการแพทย์ บริษัทสรรพสาร จำกัด
5
1513-5896 วงการยา บริษัทสรรพสาร จำกัด
6
0125-3832 วารสารเภสัชวิทยา สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
7
1905-0852 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University

ภาษาต่างประเทศ

8

1905-4637

The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9

2586-8195

Pharmaceutical Sciences Asia

Mahidol University

10

0125-1570

Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences

Mahidol University

11

2465-4337

Chiang Mai university journal of natural sciences

Chiang Mai university

รายชื่อวารสารสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

ในฐานข้อมูล Science Direct