หลักสูตรการบริหารการบิน
ภาษาไทย


ลำดับ

ISSN

ชื่อวารสาร

หน่วยงาน / ผู้แต่ง

1

0859-8957

 วารสารวิจัย มข.

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

0125-278X

 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3

 0858-4435

 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

4

  2408-1620

 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5

 2286-6175

 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

6

0125-0455

แพทย์สารทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ

ภาษาต่างประเทศ


ลำดับ

ISSN

ชื่อวารสาร

หน่วยงาน / ผู้แต่ง

1

1686-5456

 Environment and Natural Resources Journal

 Mahidol University

2

1685-9057

 Thailand Statistician

 Thai Statistical Association