หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
ภาษาไทย


ลำดับ

ISSN

ชื่อวารสาร

หน่วยงาน / ผู้แต่ง

1

0857-0442

รัฏฐาภิรักษ์

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2

0854-9849

วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3

1686-7319

วารสารการจัดการสมัยใหม่

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4

1906-103X

วารสารการบริหารท้องถิ่น

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5

1906-506x

วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

6

2228-8562

วารสารการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7

0859-418X

วารสารรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8

2286-9328

วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

9

2286-6183

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย