หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาไทย


ลำดับ

ISSN

ชื่อวารสาร

หน่วยงาน / ผู้แต่ง

1

1513-9514

วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2

1906-8352

วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

3

0125-3212

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา

4

0859-8835

วารสารครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5

0859-3957

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6

0859-5127

วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

7

1905-9922

วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8

0857-1791

วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

9

1313-3443

วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ