หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาไทย


ลำดับ

ISSN

ชื่อวารสาร

หน่วยงาน / ผู้แต่ง

1

0125-6564

จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

1905-713X

วารสารธุรกิจปริทัศน์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3

0125-233x

วารสารบริหารธุรกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

4

1905-6826

วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

5

1905-3746

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

6

0859-9750

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

7

2228-9658

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8

2287-0717

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

9

1686-8293

วารสารวิชาชีพบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10

1685-2354

วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

11

2286-6183

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ภาษาต่างประเทศ


ลำดับ

ISSN

ชื่อวารสาร

หน่วยงาน / ผู้แต่ง

1

1906-5582

UTCC International Journal of Business and Economics

University of the Thai Chamber of Commerce