บริการยืมระหว่างห้องสมุด

เป็นบริการที่ศูนย์สนเทศและหอสมุดมีข้อตกลงกับสถาบันบริการสารสนเทศอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดได้ โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน เป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศชาติ โดยห้องสมุดบางแห่งไม่จำเป็นต้องจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่มีผู้ใช้น้อย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) โดยมีสมาชิกทั้งหมด 58 สถาบัน