บริการห้องประชุม/สัมมนา

การบริการ ห้องประชุม/สัมมนา บริการห้องประชุม/สัมมนา มีบริการทั้งหมด 3 ห้อง L301 L302 L308 มีความจุห้องละ 10-15 คน/ห้อง

เงื่อนไขการเข้าใช้
1 .กรณี ไม่ได้มีการจองห้องประชุมล่วงหน้า การเข้าใช้เป็นหมู่คณะ (3 คนขึ้นไป) สามารถติดต่อบริการที่หน้าเคาน์เตอร์ ถ้าห้องว่าง โดยการกรอกแบบฟอร์มขอใช้ (สหก. 01) และแสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้ง
2. กรณีต้องการจองห้องประชุมใช้ล่วงหน้าเพื่อประชุม/สัมมนา หรือ สอนชดเชย ก็สามารถเขียนแบบฟอร์มขอใช้โดยการแจ้ง วัน เวลาและจำนวนนักศึกษาที่จะเข้าใช้ (แบบฟอร์ม สหก.01)


หมายเหตุ
การใช้บริการห้องห้องประชุม/สัมมนา การบริการ ห้องประชุม/สัมมนา บริการห้องประชุม/สัมมนา ให้ครั้งละ 3 ชม. หรือ เกินกว่านั้นให้แจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณเคาท์เตอร์ให้บริการชั้น 3