การให้บริการยืมคืน

1. การให้บริการยืมคืน มีหน้าที่ในการเป็นผู้ให้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุด ซึ่งภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการผู้ใช้ มีดังต่อไปนี้ บริการยืมหนังสือ นำทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมพร้อมบัตรสมาชิกมายื่นให้เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน และ ตรวจเช็ควันที่กำหนดส่ง ให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องสมุด บริการคืนหนังสือ เมื่อถึงกำหนดวันส่ง ให้นำหนังสือคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน ชั้น 2 ส่วนทรัพยกรสารสนเทศประเภทโสตทัศนวัสดุ ยืม-คืนที่เคาน์เตอร์ยืม - คืน สื่อโสตทัศนวัสดุ ชั้น 3 การยืม-คืน


2. กรณีการคืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทโสตทัศนวัสดุ สามารถให้ผู้อื่นดำเนินการคืนแทนได้ และการคืนไม่ต้องใช้บัตรสมาชิกห้องสมุด ในกรณีนำทรัพยากรห้องสมุดมาคืนล่าช้ากว่ากำหนดจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราของทรัพยากรสารนิเทศที่กำหนดไว้ ค่าปรับจะนับรวมตั้งแต่วันถัดจากวันกำหนดส่งถึงวันที่นำมาส่ง ทรัพยากรห้องสมุดมาส่งคืน และจะนับรวมวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย


3. บริการตอบคำถามช่วยค้นว้า เป็นบริการสำหรับตอบคำถาม ช่วยค้นคว้า ตลอดจนช่วยตอบข้อสงสัยให้กับผู้ใช้บริการ และช่วยค้นคว้าหาข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้ย่างสะดวกและรวดเร็ว