บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง แผนก/งาน เบอร์ภายใน อีเมล์
นางสาวนันทิยา จรูญแสง ผู้อำนวยการสำนัก, อาจารย์ประจำ ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง 314 nuntiya@eau.ac.th
นางสาวธนิสสรา คงฉิม หัวหน้าแผนก, อาจารย์ประจำ, บรรณารักษ์ วิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 361 thanitsara@eau.ac.th
นางสาวเมตตา เปรมปรีดิ์ บรรณารักษ์, อาจารย์ประจำ วิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 134 matta@eau.ac.th
นายวัฒนา ปั้นจิตร บรรณารักษ์ วิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 134 wattana@eau.ac.th
นางสาวอรพินท์ ลูกอินทร์ บรรณารักษ์ วิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 134 orapin@eau.ac.th
นางสาวมธุรส เทียนเล็ก บรรณารักษ์ บริการ 233 maturos@eau.ac.th
นางสาวนริศรา ทุมมณ เจ้าหน้าที่ บริการ 134 naritsara@eau.ac.th
นายวิสา ปานคล้าย เจ้าหน้าที่ บริการ 231 wisa@eau.ac.th
นางสาวจุฑานุช ศิริสว่าง เจ้าหน้าที่ บริการ 225 juthanuch@eau.ac.th
นางสาวลัดดาวัลย์ ทองคำ เจ้าหน้าที่ บริการ 225 ladawant@eau.ac.th
นางสาวพิมพ์ลดา พิทักษ์เศรษฐการ เจ้าหน้าที่ งานวารสาร EAU Heritage 377 phimlada@eau.ac.th
นายคีตกานต์ มัธหา เจ้าหน้าที่ งานวารสาร EAU Heritage 378 keetakarn@eau.ac.th
นางสาวรัศมี หุ่นทอง เจ้าหน้าที่ บริการ 225 ratsamee@eau.ac.th
นางสาวประครอง ชิดทอง เจ้าหน้าที่ บริการ 225 prakrong@eau.ac.th
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยสิทธิ์ เลขานุการสำนักฯ 222 saowaluck@eau.ac.th