บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง แผนก/งาน อีเมล์
นางสาวนันทิยา จรูญแสง ผู้อำนวยการสำนัก, อาจารย์ประจำ ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง nuntiya@eau.ac.th
นางสาวเมตตา เปรมปรีดิ์ หัวหน้าแผนก, อาจารย์ประจำ, บรรณารักษ์ วิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ matta@eau.ac.th
นายวัฒนา ปั้นจิตร บรรณารักษ์ วิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ wattana@eau.ac.th
นางสาวอรพินท์ ลูกอินทร์ บรรณารักษ์ วิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ orapin@eau.ac.th
นางสาวมธุรส เทียนเล็ก หัวหน้าแผนก,บรรณารักษ์ บริการ maturos@eau.ac.th
นายวิสา ปานคล้าย เจ้าหน้าที่ บริการ wisa@eau.ac.th
นางสาวจุฑานุช ศิริสว่าง เจ้าหน้าที่ บริการ juthanuch@eau.ac.th
นางสาวลัดดาวัลย์ ทองคำ เจ้าหน้าที่ บริการ ladawant@eau.ac.th
นายนนทกร ทองสุวรรณ เจ้าหน้าที่ บริการ nontakorn@eau.ac.th
นางสาวสุจิตรา สัตบุศย์ เจ้าหน้าที่ งานวารสาร EAU Heritage sujittra@eau.ac.th
นางสาวนริศรา ทุมมณี เจ้าหน้าที่ งานวารสาร EAU Heritage naritsara@eau.ac.th
นางสาวรัศมี หุ่นทอง เจ้าหน้าที่ บริการ ratsamee@eau.ac.th
นางสาวประครอง ชิดทอง เจ้าหน้าที่ บริการ prakrong@eau.ac.th
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยสิทธิ์ เลขานุการสำนักฯ saowaluck@eau.ac.th