ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา

ปรัชญาของสำนักหอสมุดกลางคือ “แหล่งข้อมูล เพิ่มพูนความรู้ นำสู่การศึกษาที่กว้างไกล” (Information Resources for Knowledge Expansion and Global Education)

วิสัยทัศน์

สำนักหอสมุดกลาง มุ่งเน้นสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

พันธกิจ

1. การจัดหา/ จัดทำทรัพยากร ฐานข้อมูลที่หลากหลาย และการบริหารจัดการสารสนเทศ
2. การพัฒนาบุคลากร ด้านความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะด้านเทคโนโลยี และด้านการให้บริการ
3. การบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด